Guziki

Tryb działania

Dyrektor zespołu

kieruje działalnością Przedszkola oraz szkoły i reprezentuje je na zewnątrz. W dziale "Przedmiot działalności i kompetencje" określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna

jest oddzielnym, kolegialnym organem Przedszkola oraz Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej w Przedszkolu oraz w Szkole są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rad Pedagogicznych Przedszkola i Szkoły dostępny jest w dziale Organizacja - Rada Pedagogiczna.

Rada Rodziców Przedszkola

może występować do Dyrektora zespołu , wicedyrektora do spraw przedszkola i innych organów Przedszkola,organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola. Rada Rodziców Szkoły może występować do Dyrektora zespołu i innych organów Szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. Rada Rodziców obydwóch jednostek podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulaminy Rady Rodziców dostępne są w dziale Organizacja - Rada Rodziców.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 437