Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8

EDUKACJA

 • zapisy do przedszkola i szkoły,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie informacji o dziecku,
 • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola, lekcyjnych,  specjalistów,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,
 • wydawanie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku przedszkolnego,
 • wydawanie legitymacji szkolnych
 • wydawanie kart rowerowych

SPRAWY KADROWE

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 • raporty,
 • sprawozdania.

ARCHIWUM

 • akta osobowe pracowników,
 • dzienniki zajęć przedszkola, szkoły, specjalistów
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora zespołu,
 • dokumentacja Rady Rodziców,
 • dokumentacja finansowa przedszkola, szkoły.

FINANSE ZESPOŁU

 • sprawy dotyczące działalności finansowej zespołu udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, szkoły, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor zespołu (w każdy poniedziałek w godz.: 14 - 16, po wcześniejszym uzgodnieniu)
 2. Powyższe  sprawy dotyczące tylko przedszkola można także uzyskać za pośrednictwem wicedyrektora zespołu ds, przedszkola (we wtorki w godz. 13-16 lub w czwartek 9-11)
 3. W pozostałych sprawach sekretariat przyjmuje interesantów:
  Poniedziałek : 9.00 - 17.00
  Wtorek, Środa, Piątek : 8.00 - 16.00
 4. Odpłatność za przedszkole: w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń w przedszkolu).
 5. Bieżące informacje o dziecku (przedszkole): nauczycielki poszczególnych grup.
 6. Konsultacje indywidualne dla rodziców (przedszkole): nauczycielki grup po uprzednim uzgodnieniu terminu
 7. Konsultacje u nauczycieli szkoły w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 17:00
BIBLIOTEKA zaprasza czytelników
 • poniedziałek: 8-14
 • wtorek: 8-13
 • środa: 9-13.30
 • czwartek: 9-16
 • piątek: 8-12.30
ŚWIETLICA CZYNNA JEST W GODZINACH 10:30/11:30 - 17:30

(w drugi poniedziałek każdego miesiąca, gdy trwają zebrania, świetlica czynna jest do godziny 18:30).
Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z kierownikiem świetlicy w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach  15:00 - 18:30.

PEDAGOG SZKOLNY
 • poniedziałek: 12-17
 • pozostałe dni: 8-13
TERAPEUTA PEDAGOGICZNY SZKOLNY
 • poniedziałek: 11:30-16:30
 • środa: 11:30-16:00
 • czwartek: 10:15
LOGOPEDA SZKOLNY
 • poniedziałek: 12:40-16:00
 • wtorek:8:00-11:00
 • piątek: 8:15:55
PIELĘGNIARKA SZKOLNA
 • poniedziałek: 8-13
 • wtorek; 11-15
 • środa: 11-15
 • czwartek: 8-13
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
 • sprawy szkoły można załatwiać ustnie, pisemnie, mailowo na adres: sp34@op.pl, lub telefonicznie 22/827-87-25
 • sprawy przedszkola można załatwiać ustnie, pisemnie, mailowo na adres: wislana.kropelka@vp.pl lub telefonicznie 22/795-46-03
 • sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Warszawie udziela odpowiedzi na pismo bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego wpływu.

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-08-2017 - Edycja treści.

09-05-2017 - Edycja treści.

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-11-2014 - Edycja treści.

09-01-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 358