Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje

 • dzienniki zajęć
 • księga ewidencji dzieci
 • księga uczniów
 • arkusze ocen
 • księga arkuszy ocen
  Podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • lokalna baza danych
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • rejestry i ewidencje przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • imienna ewidencja świadectw ukończenia szkoły/legitymacji szkolnych
  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
 • rejestr wypadków
 • rejestr chorób zawodowych
  Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Archiwum przedszkolne i szkolne zawiera:

 • dokumenty zgodnie z instrukcją składnicy akt

Składnica akt szkolnych i przedszkolnych znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Warszawie.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępniane są osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8 osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 480