Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE PRZEDSZKOLA

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko skończy 7 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Przedszkole:

 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

Szczegółowe cele i zadania

określa statut zespołu

Rodzice dziecka sześcioletniego są zobowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE SZKOŁY

Organami

Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois są:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada pedagogiczna
 3. Samorząd uczniowski
 4. Rada rodziców
Zadania organów

określa Statut Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois.

Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i Statutem szkoły.

Przygotowanie przedszkolne

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor zespołu jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
 • spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
 • skreślenie wychowanka/ ucznia z listy,
 • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
 • odroczenie obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • indywidualny program lub tok nauki.
Podstawa programowa

Podstawę programową na: rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. 2017 r., poz. 356)

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-12-2017 - Edycja treści.

13-12-2017 - Edycja treści.

01-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

09-01-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 540